Website ít l??t xem quá à :((

Tuy?t Th? V? Th?n
Tuy?t Th? V? Th?n
10/10 (0)
??c Ngay

Tuy?t Th? V? Th?n

Tên khác: 绝世武神, Peerless Martial God

Gi?i thi?u

C?u Tiêu ??i l?c, t?ng m?n san sát, v? ??o làm ??u, ng??i y?u t?m th??ng, b? ng??i b?t n?t, c??ng gi? gi?n d?, máu ch?y thành s?ng.V? ??o hoàng gi?, càng có th? quan sát thiên ??a, ng?o c??i non s?ng, ??ng thì l?i ngày kinh th?ch phá, ph?i th?y tr?m v?n.M?t ??i c??ng nh?n L?m Phong, ngh?ch thiên xu?t th?, ?ê?n kinh th? truy?n th?a, tu v? ??o, ??p C?u Tiêu, phá thiên ??a, ng?o th??ng khung!

Danh sách ch??ng

Bình lu?n

  • Website
  • Facebook ()
  • Disqus ()
B?n c?n ph?i ??ng nh?p ho?c ??ng k? ?? ??ng bình lu?n
emoji

Tags

友情链接:极竞技官网  电竞比赛  极竞技官网